Hot item – duurzame inzetbaarheid

Ons land krijgt de komende jaren te maken met de gevolgen van de vergrijzing wat zal resulteren in een krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij zijn veel organisaties vandaag de dag verwikkeld in één of meerdere vormen van reorganisatie. Deze twee effecten hebben grote impact op de te leveren prestaties van de medewerker en de organisatie.

Uit berichten uit onder andere de media blijkt dat veel van de reorganisaties niet het beoogde resultaat opleveren. De natuurlijke reactie is dan de verantwoordelijke te ontslaan en met een nieuwe leider een volgende reorganisatie te starten. Het resultaat laat zich raden en we belanden in een vicieuze cirkel. Hoe doorbreek je deze cirkel en hoe kom je wel tot de gewenste (prestatie)verbeteringen?

Echt veranderen of doorgaan met reorganiseren?

Reorganisaties, gebaseerd op adviesrapporten vanuit een economisch perspectief, leiden vaak tot veel onrust en kosten binnen de organisatie. Onrust omdat de gewenste effecten vaak uitgedrukt worden in besparingen die voor een groot gedeelte leiden tot ontslagen. Kosten omdat een sociaal plan vaak onderdeel uitmaakt van de verandering.

Als de rust is weergekeerd ziet de ‘nieuwe’ organisatie zich voor nieuwe uitdagingen gesteld. De geldelijke besparingen zijn soms gerealiseerd. De grootste uitdaging is echter hoe je met het overgebleven personeel tot de gewenste resultaten komt. Vaak is er tijdens de reorganisatie niet goed gestuurd op competenties en ervaring waardoor het de vraag is of de organisatie in zijn nieuwe vorm ‘the right people on the bus’ heeft.

Verandering begint met inzicht. De feiten moeten op orde zijn, zowel op organisatie-, als afdelings- en individueel niveau. Op al deze niveaus is kennis van groot belang. Weten waar je goed in bent, wat je doelstellingen zijn en wat je wilt bijdragen om deze te behalen. Met name op individueel niveau zien we dat hier te weinig over wordt nagedacht. En juist dit inzicht vormt de basis voor succes.

Het juiste resultaat met de juiste mensen

Echte verandering realiseer je door de juiste mensen op de juiste plek in de organisatie te hebben die deze verandering kunnen en willen doormaken en die in staat zijn om de nieuwe richting handen en voeten te geven. Pas dan zul je als organisatie in staat zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

Wij noemen dat  ‘the right people on the bus’. Deze mensen zorgen voor de vertaling van de doelstellingen naar werkprocessen en vervolgens naar de gewenste resultaten. Met andere woorden: de sleutel van het succes ligt niet in de organisatiekanteling op zich, maar in het investeren in je menselijk kapitaal.

Hot ITem heeft een visie op en veel ervaring met de omgang met menselijk kapitaal en de besturing daarvan. Daarbij is iedere medewerker zelf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. Met behulp van een geavanceerd platform stimuleren wij de medewerkers van onze klanten om erover na te denken hoe je excellent kunt presteren. Hierbij gefaciliteerd vanuit het management. Vanuit de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’, ‘wat wil ik?’ en ‘hoe kom ik daar?’, maakt de medewerker de huidige en toekomstige situatie inzichtelijk. Door deze met elkaar te verbinden ontstaat het ontwikkelpad.

Vanuit de organisatie doet men een soortgelijke exercitie met vragen als: ‘waar staan we nu?’ en ‘waar willen we naar toe?’. Door nu deze twee werelden bij elkaar te brengen wordt het zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerker helder waar de knelpunten zich voordoen. Met als bijkomend voordeel dat de organisatie op deze manier ook invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Gebruik data om te komen tot meetbare prestatieverbetering

Hot ITem biedt een platform om duurzame inzetbaarheid van medewerkers inzichtelijk te maken om van daaruit de voortgang op dit onderwerp te monitoren. Het platform geeft inzicht vanuit drie perspectieven: het organisatieperspectief, het leidinggevende-perspectief en het medewerkerperspectief. Daar waar van toepassing worden de gegevens geanonimiseerd.

Vanuit het platform en de onderliggende processen (inclusief het reorganisatieproces) wordt de data vastgelegd. Vanuit deze data kunnen vanuit de verschillende perspectieven analyses worden uitgevoerd die inzicht geven in de voortgang en de vorming van de nieuwe organisatie enerzijds en de te bereiken resultaten anderzijds.

Business Value

Door integraal inzicht op de relevante gebieden, wordt het mogelijk om uw medewerkers te laten floreren en fundamenteel de juiste keuzes te maken om te komen tot meetbare prestatieverbetering. Wilt u weten hoe u zelf het juiste resultaat met de juiste mensen kunt behalen of wilt u reageren op bovenstaande, neem dan contact met mij op.

Willem Duvalois
Business Manager
duvalois@hotitem.nl