Over Alpina Group

Alpina Group is een top drie speler in het financieel intermediaire landschap. Met bijna 2000 medewerkers levert zij diensten op het gebied van advies en bemiddeling van financiële producten, makelaardij en arbodienstverlening en is zij een serviceprovider richting intermediairs en verzekeraars.

Binnen Alpina Group is Mandaat Assuradeuren een label waarmee opgetreden wordt als gevolmachtigd agent namens een aantal verzekeraars. Mandaat Assuradeuren heeft de volmacht gekregen om namens die verzekeraars verzekeringsovereenkomsten aan te gaan en te beheren. Dit betekent onder andere dat Mandaat Assuradeuren in naam van de volmachtgever aanvragen accepteert, polissen opmaakt, schades behandelt, de jaarlijkse premieherziening uitvoert en zich ontfermt over de ontwikkeling van verzekeringsrendementen. Hiervoor werkt Mandaat samen met interne en externe adviseurs die de particuliere of zakelijke eindklant vertegenwoordigen. 

Business Issue

Een deel van de portefeuille van Mandaat Assuradeuren heeft betrekking op verzekeringsproducten waarmee werkgevers risico’s kunnen verzekeren op het gebied van kortdurend of langdurig verzuim van medewerkers. Ten aanzien van deze inkomensportefeuille bestaan er enkele uitdagingen. Het rendement van de portefeuille blijft achter bij de ambities, de kosten van dienstverlening nemen toe en het is lastig om grip te krijgen op de kosten van derde partijen die betrokken zijn bij de re-integratie van werknemers. Daarbij hebben de verzekeraars vanuit hun rol als volmachtgever behoefte aan specifieke inzichten in de portefeuillerendementen die soms lastig te realiseren zijn.

Aanpak en oplossing

Hot ITem Conclusion is gestart met een reeks interviews met de betrokken directeuren en specialisten. Op basis daarvan zijn we gekomen tot een diepgaander begrip van de uitdagingen, onderliggende oorzaken en ambities. In een workshop hebben we mogelijke oplossingsrichtingen verkend om de uitdagingen het hoofd te bieden. Met oog voor de potentiële baten én haalbaarheid is besloten om aan de slag te gaan met de Rendementsanalyse Inkomen om inzicht te krijgen in het rendement van de inkomensportefeuille.

In werksessies met specialisten heeft Hot ITem Conclusion geanalyseerd hoe het rendement voor de portefeuille kan worden bepaald aan de hand van een schaderatio, hoe deze schaderatio kan worden afgezet tegen een norm, welke factoren invloed hebben op de schaderatio en welke informatie nodig is om vervolgens ook echt te kunnen sturen op het rendement. Daarnaast hebben we in samenspraak met de gebruiker een dashboard ontwikkeld waarin deze stuurinformatie wordt gepresenteerd.

Dit alles heeft geleid tot een informatieproduct waarmee Mandaat Assuradeuren diepgaand inzicht heeft verkregen in het rendement van de inkomensportefeuille. Over de as van verschillende dimensies (bijvoorbeeld type product, verzekeringsmaatschappij, bedrijfssector of arbodienstverlener) kan het rendement worden geanalyseerd in relatie tot de gestelde norm. Tevens kan men tot op het niveau van de individuele polis of klant het rendement van de afgelopen vijf jaar inzien.

Baten

Met de Rendementsanalyse Inkomen heeft Mandaat Assuradeuren integraal inzicht in het rendement van de inkomensportefeuille én een middel om actief te sturen op het rendement.

Zo helpt de rendementsanalyse om gerichter te differentiëren op de verzekeringspremie bij het aangaan van verzekeringsovereenkomsten. Het inzicht in de rendementen van de huidige portefeuille is waardevol voor de premiebepaling van het risico dat de klant verzekerd wil hebben. Hiermee wordt voorkomen dat klanten te veel of te weinig betalen voor hun verzekering. En tijdens de looptijd van een verzekering wordt de informatie gebruikt voor de jaarlijkse premieherziening.

Daarnaast biedt de rendementsanalyse inzichten om de totale schadelast omlaag te brengen. Door portefeuillebreed patronen te constateren tussen de schadelast en betrokken arbodiensten en zorgverleners kan bijvoorbeeld gekeken worden waar verbetering mogelijk is in het reduceren van verzuim. Bijvoorbeeld door met de betrokken arbodiensten te kijken naar alternatieve manieren van re-integratie of door gericht initiatieven te ontplooien op het gebied van verzuimpreventie. Dat leidt tot meer toegevoegde waarde voor de klant en tegelijkertijd wordt hiermee het rendement voor de volmachtgever verhoogd.

De rendementsanalyse wordt gebruikt voor het (door)ontwikkelen van verzekeringsproducten. Het inzicht in het rendement van de producten uit de huidige portefeuille in relatie tot de afnemende doelgroepen, helpt om te beoordelen welke producten meer of minder succesvol zijn en waar aanpassingen mogelijk zijn die beter passen bij de behoeften van een specifieke doelgroep.

Tenslotte heeft de rendementsanalyse een positief effect gehad op de samenwerking met de volmachtgevers. In gesprek met de volmachtgever kan eenvoudig en eenduidig inzicht worden geboden over het behaald rendement en kan snel antwoord worden gegeven op uiteenlopende vragen. Het actief en aantoonbaar kunnen sturen op het rendement én het bieden van gewenste inzichten versterkt de partnerrelatie met de volmachtgevers.

Meer informatie?

Wil je weten wat Hot ITem Conclusion kan betekenen voor jouw datagedreven bedrijfsvoering? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek