Leestijd: 2 minuten

In het FD-artikel ‘Beperktere rol voor accountants bij controle misbruik loonsubsidie NOW’ van 26 mei jl. zegt minister Koolmees dat bij de eerste 113.000 aanvragen slechts bij 10% een accountantsverklaring vereist is. Dit in tegenstelling tot het eerdere plan om alle aanvragen achteraf te controleren met behulp van een accountantsverklaring. Hiermee denkt de minister tegemoet te komen aan de zorgen van de accountants dat zij tussen wal en schip terechtkomen en claims zullen krijgen als gevolg van de fraudegevoeligheid van de loonsubsidie. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om de gevolgen van de lockdown op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken. Zie ook FD-artikel ‘Accountants vrezen claims door fraudegevoeligheid loonsubsidie’, van 23 maart jl.

Fraudegevoeligheid

De vraag is niet of de zorgen van de accountants nu zijn weggenomen, maar of de miljarden van de NOW-regeling met deze aanpak goed worden gecontroleerd én of het geld bij de juiste bedrijven terechtkomt. Een snelle rekensom leert dat het begrote budget voor de NOW-regeling circa 22 miljard euro bedraagt. Indien 34% van deze loonsubsidie, circa 7,5 miljard euro, niet door de streng gereguleerde accountants wordt gecontroleerd, zijn de bedenkingen die John Weerdenburg uit in datzelfde FD-artikel terecht. Een derdenverklaring van een administratiekantoor of brancheorganisatie geeft immers niet dezelfde zekerheid als een accountantsverklaring, zegt Weerdenburg. Veel accountants zien dat als goed nieuws voor hun beroepsgroep, maar ze hebben er ook ‘hun bedenkingen bij’.

Van circa € 7,5 miljard vindt er geen inhoudelijke controle plaats door een accountant, terwijl tegelijkertijd alle betrokkenen zich ervan bewust zijn dat deze regeling fraudegevoelig is. Daarbij gaat het ook om de ethische en moreel maatschappelijke afwegingen die gemaakt moeten worden.

Andere werkwijze nodig

Net zo goed als dat het opzetten van de NOW-regeling een werkwijze heeft gevraagd die afwijkt van de normale procedures, geldt dit ook voor de controle van de regeling. Het vraagt om een andere aanpak, omdenken, waarbij de energie van het probleem wordt ingezet om tot nieuwe oplossingen te komen.

Daarbij ligt het voor de hand dat voor de analyse en de controle van de regeling, de feitelijke (historische) informatie van het betreffende bedrijf wordt gecombineerd met data van het UWV, de Belastingdienst en openbare bronnen. Door goede onderlinge samenwerking kan een groot deel van de controle relatief eenvoudig worden geautomatiseerd. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op voor de bedrijven, het helpt ook alle betrokken stakeholders de regeling eenduidig én achteraf uitlegbaar te controleren. Pas dan kan met zekerheid worden gesteld dat het gemeenschapsgeld daar terechtkomt waar het ook echt voor bedoeld is.

Als Hot ITem Groep zetten wij ons in om de maatschappij transparant en eerlijker te maken en wij dragen dan ook graag ons steentje bij.